Speeding up WriteConsoleOutput() on Windows 7

Printable View