how to tell ncurses program terminal size

Printable View