glVertexAttrib3fARB(): not working on NVidia hardware

Printable View