How do I know if I am at the end of a file (and other FILEIO Qs?

Printable View